SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI MIŞCAREA PENTRU APĂRAREA FAMILEI ŞI MEDIULUI

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI MIŞCAREA PENTRU APĂRAREA FAMILEI ŞI MEDIULUI

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI MIŞCAREA PENTRU APĂRAREA FAMILEI ŞI MEDIULUI

SCOPUL:

  • promovarea valorilor familiei ca principal element constitutiv al comunităţilor umane şi al societăţii;
  • promovarea unor acţiuni noi bazate pe un parteneriat durabil între om şi mediul înconjurător în contextul actual al producerii unor schimbări climatice majore atât la scară naţională, cât şi continentală;
  • promovarea respectului faţă de patrie şi a unor noi concepte care să dezvolte respectul faţă de proprietate.

OBIECTIVE:

1. promovarea şi întărirea respectului faţă de familie şi instituţia familială:

a) sensibilizarea opiniei publice asupra absurdităţii tezei care afirmă echivalenţa parteneriatelor homosexuale cu căsătoria;

b) sensibilizarea opiniei publice asupra pericolelor generate de promovarea libertinajului sexual şi a pornografiei;

c) educarea tinerilor în vederea respectării moralei sexuale tradiţionale şi combaterea vagabondajului sexual;

d) combaterea relativismului moral promovat de postmodernism.
2. promovarea unor concepte, norme şi practici noi în domeniul protecţiei mediului înconjurător:

a) sublinierea faptului că protecţia mediului trebuie să devină obiectiv socio-economic primordial pentru a conserva biodiversitatea şi a nu periclita viitorul omenirii. În cadrul acestui obiectiv asociaţia militează explicit pentru interzicerea categorică în România a exploatării cu cianuri a minereurilor aurifere, a exploatării prin fracţionare hidraulică a gazelor de şist şi a folosirii organismelor modificate genetic în agricultură şi industria alimentară precum şi pentru denunţarea cazurilor de exploatare ilegală şi pseudolegală a pădurilor.

b) în condiţiile în care schimbările climatice majore care se manifestă din ce în ce mai violent de la zi la zi şi afectează negativ viaţa, sănătatea, libertatea, bunăstarea şi proprietatea fiecărui cetăţean, se impune trecerea rapidă la o nouă abordare a problematicilor de protecţie a mediului înconjurător, respectiv la promovarea pentru fiecare zonă aţării în parte a unui parteneriat durabil între om/societate şi toţi componenţii şi subcomponenţii mediului înconjurător şi de suport.  

c) elementele principale pe care va trebui să se bazeze acest parteneriat trebuie să ia în considerare următoarele elemente pe care organizaţia le va sprijini şi aplica, respectiv:

  • un nou mod raţional de utilizare şi/sau folosire a terenului atât în zona montană, deluroasă şi de câmpie, renaturarea zonelor defrişate, refacerea terenurilor degradate de eroziuni şi stabilizarea zonelor afectate de alunecări de teren, torenţialitate şi eroziuni fluviale;

  • trecerea de urgenţă la amenajarea complexă a bazinelor hidrografice pentru regularizarea scurgerii şi a debitelor de apă atât în perioadele de ape mari sau a perioadelor de secetă, având în vedere scoaterea prioritară de sub regimul inundaţiilor a localităţilor din mediul rural şi urban;

  • un nou tip de reglementare a regimului proprietăţii private şi publice prin acordarea de facilităţi reale proprietarilor de terenuri care vor disponibiliza părţi din proprietate pentru binele/interesul public la nivel de bazin hidrografic;

  • dezvoltarea unui cod legislativ în domeniul protecţiei mediului înconjurător în mod unitar şi coerent pentru toţi componenţii şi subcomponenţii mediului (mediu geologic şi hidrogeologic, mediu atmosferic, apă, sol, biodiversitate), concomitent cu dezvoltarea dreptului mediului pentru reglementarea pe principii juridice a relaţiei parteneriale om-mediu înconjurător.

d) o nouă regionalizare a României pornind de la existenţa şi funcţionarea marilor bazine hidrografice ale ţării. Pentru fiecare regiune în parte, respectiv bazin şi subbazin hidrografic se vor elabora planuri de dezvoltare complexe şi multifuncţionale care vor viza un mod eficient de gestiune şi exploatarea a tuturor categoriilor de resurse, asociat cu un mod judicios de protecţie a mediului.

e) susţinerea formării unui sistem naţional de educaţie bazat pe principiile fundamentale din domeniul protecţiei mediului care să se desfăşoare în toate tipurile de şcoli şi instituţii la care accesul tuturor categoriilor de cetăţeni să fie nelimitat şi gratuit.

3. promovarea respectului faţă de cetăţean şi patrie:

a) promovarea valorilor culturii tradiţionale;

b) promovarea ideii necesităţii respectării normelor dreptului naţional şi internaţional;

c) combaterea şovinismului şi a internaţionalismului relativist şi deznaţionalizant.

d) combaterea ideologiei care proclamă consumismul ca ţel suprem al existenţei umane

RADIOGRAFIA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI

ESENŢA UMANĂ
Moto: Pentru ca o problemă să poată fi rezolvată trebuie mai întâi conştientizată existenţa ei.
I. 1. Teroarea stalinistă din perioada 1946-1964 şi dictatura personală idioată a lui Ceauşescu au distrus elita spirituală a poporului român.

I. 2. Colectivizarea forţată şi erorile majore ale politicii economice promovate de regimul Ceauşescu au condus la înrădăcinarea în mentalitatea românească a dispreţului faţă de proprietate.

I. 3. Evenimentele sângeroase din decembrie 1989 nu pot fi considerate o revoluţie. De fapt s-a desfăşurat o lovitură de stat asociată cu o revoltă populară catalizată de organizatorii loviturii de stat. Aceştia au fost cadre din eşalonul doi al PCR (în mod cert Iliescu), cadre de conducere ale armatei române (în mod cert Stănculescu), reprezentanţi ai Securităţii, serviciile secrete din URSS şi serviciile secrete occidentale. Primul obiectiv al loviturii de stat a fost eliminarea cuplului Ceauşescu şi totodată identificarea propagandistică a acestuia cu comunismul şi a nomenclaturii comuniste cu realizatorii pretinsei revoluţii. Scopul final al loviturii de stat a fost acapararea puterii politice şi economice de către nomenclatura comunistă, cu condiţia acceptării comenzii externe de a se abandona peste noapte centralismul economic şi de a se proclama libertatea sindicală, măsuri menite să conducă la colapsul economiei româneşti. Scenariul sângeros al loviturii de stat din decembrie 1989 a urmărit şi a reuşit să zădărnicească până azi coagularea unei societăţi civile autentice şi a favorizat acapararea puterii politice şi economice de către structuri mafiote generate de PCR şi Securitate.

I. 4. Majoritatea covârşitoare a reprezentanţilor clasei politice şi a exponenţilor elitei culturale mediatizate au determinat prin acţiunile lor accentuarea mizeriei economice şi morale în România postcomunistă.

I. 5. Obiectivul major al acţiunii de globalizare sub stindardul UE – occidentalizarea – este transformarea popoarelor europene într-o masă amorfa, deznaţionalizată, dezcreştinată şi dezumanizată. Acceptarea fără rezerve de către România a condiţiilor de aderare la UE impuse din Occident conduce la deznaţionalizarea, dezcreştinarea şi dezumanizarea poporului român.

I. 6. Pasivitatea politică a intelectualilor oneşti favorizează ascensiunea şi menţinerea lichelelor în vârful piramidei sociale, fiind în mod indirect responsabilă de mizeria materială şi morală din România de azi.

II. 1. Pe parcursul aşa-zisei perioade de tranziţie un număr semnificativ de intreprinderi industriale şi de ferme agricole au fost privatizate fraudulos.

II. 2. Acum o serie de oameni de afaceri fără scrupule, români şi străini, care beneficiază de susţinerea unor politicieni şi a altor reprezentanţi corupţi ai statului, caută să obţină un profit substanţial prin activităţi criminale care conduc la degradarea mediului şi a patrimoniului istoric şi cultural al României şi ameniţă în mod indirect sau direct sănătatea cetăţenilor. Astfel de activităţi sunt exploatarea cu cianuri a minereurilor aurifere, exploatarea prin fracţionare hidraulică a gazelor de şist, exploatarea în stil colonial a pădurilor, utilizarea abuzivă şi riscantă a procedeelor de modificare genetică şi chimizare în agricultură şi industria alimentară, etc.

II. 3. O serie de pretinşi ecologişti care promovează agresiv principiile politicii corecte încearcă să se impună în conştiinţa publică românească în postura de unici apărători ai mediului şi ai dreptului cetăţenilor la o viaţă sănătoasă.

II. 4. Majoritatea covârşitoare a cetăţenilor care conştientizează faptul că este imperios necesară reformarea clasei politice şi stoparea urgentă a agresiunii criminale împotriva mediului preconizată a se desfăşura prin aprobarea unor proiecte gen RMGC şi prin aprobarea exploatării prin fracţionare hidraulică a gazelor de şist, nu este de acord cu principiile politicii corecte promovate agresiv de ONG-uri finanţate din Occident. Această majoritate nu este de acord cu propaganda agresivă făcută în favoarea:
relativismului moral, inclusiv al echivalării cuplurilor homosexuale cu căsătoria, legalizării marijuanei, renunţării la identitatea naţională şi religioasă, acceptării câinilor vagabonzi în spaţiul public.

II. 5. Reprezentanţii acestei majorităţi sunt datori să denunţe public starea de fapt descrisă anterior şi să militeze pentru coagularea unei autentice mişcări naţionale, şi implicit creştine, de protecţie a mediului şi de renaştere spirituală bazată pe învăţătura Evangheliei.

ESENŢA UMANĂ

“Naţionalismul este patriotismul prostului.” (Ady Endre)
Precizare menită să expliciteze afirmaţia lui Ady Endre:

Dintre două rele trebuie ales răul cel mai mic. Dacă aş avea de ales între situaţia ca strănepotul meu să ştie perfect româneşte, să fie mândru că este român şi să se considere creştin dar să trăiască fără mustrări de conştiinţă într-un parteneriat homosexual şi situaţia ca el să nu ştie o iotă româneşte, să dispreţuiască România şi să se lepede de creştinism, declarându-se ateu sau convertindu-se la islam, iudaism sau budism, fiind însă căsătorit cu o femeie şi respingând libertinajul sexual, aş alege fără să clipesc a doua variantă.

Aceasta pagina îşi propune să mediatizeze principiile enunţate în “SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI MIŞCAREA PENTRU APĂRAREA FAMILEI ŞI MEDIULUI” şi să promoveze imperativul înfiinţării unei mişcări politice de autentică renaştere naţională ale cărei principale obiective să fie apărarea instituţiei familiale şi a mediului.

http://gcionoiu.beepworld.de/ro_1_asociatia.htm

http://gcionoiu.beepworld.de/ro_2_act_douaarticole.htm

Gheorghe Cionoiu (scriitor, fost dizident anticomunist)